سبد خرید

محافظ RFID:

شما اینجا هستید

(Radio Frequency Identification protection)

ابتدا اجازه دهید اشاره ای به مفهوم RFID داشته باشیم:

RFID یک سامانه شناسایی بی سیم است که از امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای تبادل اطلاعات میان یک Tag و یک شـی، بـدون تـمـاس اسـتـفـاده مـی شــود. بـرای مـثـال مـی تـوانــیـم بـه مــواردی اشــاره کــنـیــم کــه در زنــدگــی روزمـره بـــا آن هـــا سر و کار داریم. برای نمونه کارت های مترو که دارای امکان ذخیره اطلاعات مورد نیاز بوده و در مواقع مورد نیاز با استفاده از قابلیت RFID بدون تماس با دستگاه جلوی گیت، حتی زمانی که درون کیف شماست باعث باز شدن آن به روی شما می شود، یا مثلاً بـرچـسب هایـی کـه در کتــاب فـروشی داخــل کـتــاب چسـبـانـده می شود تا در صورت عبور از گیت درب ورودی فروشگاه با فرستادن امواج رادیویی باعث به صدا درآمدن آژیر گیت شده و از سرقت آن کتاب یا محصول جلوگیری نماید.

 

همانطور که مـی بینید RFID دارای مـزیـت هـای فـراوانـی اسـت کـه یـکـی از مـهم ترین کاربردهای آن استفاده در کارت های اعتباری، کارت ملی و غیره است اما نکته حائز اهمیت این که این تکنولوژی با داشتن مزایای بسیار بالا دارای معایبی نیز هست که به ســارقـان ایـن امــکـان را مـی دهـد کـه بـا داشــتـن دسـتـگـاه RFID خوان، اطلاعات شخصی شما که در کارت های بانکی، کارت ملی و غیره ذخیره شده اند را سرقت کرده و از آن سوء استفاده کنند. برای مثال شخص سارق می تواند در اتوبوس ، مترو و ... با نزدیک شدن به افراد اطلاعات آن ها را از کارت های داخل کیفشان سرقت کند.

 

 

 

 

ویکـتورینــوکـس با طـراحی کـیـف پـول هـایی از چـرم طـبیعی و بسـیار خـوش سـاخت کـه دارای محافـظ RFID است در صـدد حـل این مشکل برآمده است. این محافظ به شـکل ورقه ای آلومینیومی داخل لایه های کیف قرار می گیرد تا مانند یک سد در مقابل تبادل امواج با محیط بیرون از کیف قرار گیرد و اطلاعات شما ایمن باقی بمانند.