سبد خرید

کودکانمان لایق بهترینند

شما اینجا هستید

کیش بهین، همیشه حامی کودکان بوده و همواره در راستای شادیِ آنها تلاش می‌کند. اگر برای خرید ساعت های فلیک‌فلک به فروشگاه های سواچ مراجعه کرده باشید، حتماً پکیج های بازی این برند محبوب را دریافت کرده اید.

از سـال 1987 تاکـنـون فلیک فلک سـاعت هـای سوئیسی برای کودکـان تولیـد می کند تا سـاعت را به نـحوی جـذاب به آنها آموزش دهـد و به پـرفروشترین سـاعت بچـگـانه در دنیـا تبـدیل شـود. این برند با شخصیت پردازی مناسب سن کودکان به عقربه های طراحی شده برای این ساعت ها، آموزش خواندن سـاعت را به کـودکان بسـیار راحت کرده است و در آمـوزش ساعت به کودکان نقش بسزایی دارد. این برند با شوق خاصی به تولید ساعت ها و قصه های مختلف آموزشی می پردازد تا کودکان نیز با اشتیاق فراوان ساعتخوانی را یاد بگیرند.

فلیـک کـودک زرنـگ و باهوشـی اسـت کـه بـا پاهـای بلنـدش وظیفـه نشـان دادن عقربـه دقیقـه را دارد. او هـر 60 ثانیـه یـک قـدم بـرمـی دارد و پـس از طـی شـدن یـک دور کامـل او در صفحـه سـاعت، یـک سـاعت گذشـته اسـت.

فـلک کـه خواهـر کوچکتـر فلیـک اسـت بایـد سـاعت را تغییـر دهـد. فـلک هـر یـک سـاعت یـک قـدم بـر مـی دارد. فـلک بـه علـت کوتـاه بـودن قـدش همیشـه کنـدتـر از فلیـک در حـال حرکـت اسـت.

 

 

کودکــان بــا به دســت کردن این ســاعت ســوئیسی برتــری را احـساس خـواهـند کرد. ایـن سـاعـت ها دارای یـک مـوتـور ســوئیـسی کــوارتــز هستــنــد. همــچـنیــن فلـیـک فــلک تـوانـستـه اســت از آزمـایـشــات فنـی و شیــمیایی بـسیــار سـختگیرانـه بــا افتخـار عــبور کند. این سـاعــت هــا در بـرابــر ضـربـه بســیار مقاوم هستند، بـه همیـن دلیـل بـرای ماجـراجــویی هـای روزانـه کـودکــان بســیار منــاسب خـواهــند بــود. ایـــن سـاعـت هـــا کاملا ضــدآب بـوده و قـابـلــیت شـســت وشـــو در مـاشــین لباسشـویی را دارند.

 

در این بخش قصد داریم در مورد نحوه ی انجام این بازی ها راهنمای مختصری داشته باشیم
با این پکیج می توانید فعالیت های آموزشی و سرگرم کننده ای را در خانه انجام دهید.

 

روزمرگی های فِلیک و فِلَک

شما در این تصاویر، کارهای روزمره فِلیک و فِلَک را می توانید ببینید.

به نظر شما ساعت مناسب برای انجام این فعالیت ها چه ساعت هایی هستند؟

از بین ساعت های برچسبی، مانند نمونه، ساعت درست را انتخاب نمایید و در سمت چپ صفحه، در جای  مناسب

خود بچسبانید.

 

بازی در جستجوی گنج

در این بازی به فِلیک و فِلَک کمک کنید تا به جام طلا برسند، اما باید در راه مراقب میمون، کروکودیل و خرس باشید. آن ها شما را به خانه های عقب برمی گردانند. در عوض زرافه، گربه و اسب تک شاخ باعث عبور شما از این خانه ها و رفتن به خانه های بالاتر می شوند.

برای انجام دادن این بازی، شما به تاس و مهره احتیاج دارید.

بازی راهتو پیدا کن

کدام راه فِلیک و فِلَک را به جام طلا می رساند؟ به آن ها کمک کنید که راه درست را انتخاب کنند.